Váš košík

Ochrana osobných údajov


Tu nájdete všetky informácie o Vašich osobných údajoch a ako s nimi nakladáme:

 

Prevádzkovateľ  Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je TOP BAGS STORE-TO s.r.o., Drietoma 734, 913 03, Drietoma

IČO :  44971311, registrácia v Okresný súd v Trenčíne, Vložka číslo 26628/R

Na spoločnosť môžete obrátiť telefonicky +421 903 274 997 alebo emailom info@moja-penazenka.sk

 

Aké osobné údaje spracúvame?

Predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie. Údaje su určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v poštovom styku (zaslanie objednaného tovaru) s dotknutou osobou.

 

Účely spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby.

Internetový obchod moja-penazenka.sk sa v plnej miere riadi zákonom č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potreby plnenia kúpno predajnej zmluvy. Údaje su určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v poštovom styku (zaslanie objednaného tovaru) s dotknutou osobou. Údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

 

Doba uloženia Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej objednávky, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení obchodného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich s objednávkou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.

 

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov

Právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Právo na prístup k osobným údajov

Právo na opravu

Právo na výmaz

Právo na obmedzenie spracúvania

Právo na prenosnosť.

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/


Vyhradzujeme si právo prevádzať analýzu o chovaní užívateľov na našej internetovej stránke. Do tejto analýzy je zahrnutá napr. miera návštevnosti stránky, prehľaď najprezeranejších produktov a pod. Tieto údaje su vedené vždy ako štatistický prehlaď, nikdy menovite na konkrétneho zákazníka.

Niektoré informácie môžu byť automaticky zbierané pri použití súborov cookies. Cookies nie sú škodlivé programy, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie počítača. Vďaka nim je možné lepšie zamieriť reklamnú kampaň prostrednístvom spoločnosti Google. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies. Voľba použitia cookies je preto na dobrovoľnom rozhodnutí zákazníka.

Ako spoločnosť Google využíva údaje, ktoré jej poskytujeme, sa môžete dozvedieť tu. Odhlásiť sa od používania súborov cookies spoločnosti Google môžete prostredníctvom nasledujúceho linku.